Våre energiløsninger

Hydrogen

Hydrogen var det første grunnstoffet som ble dannet etter Big Bang og alene utgjør nesten 90 % av universets masse, til tross for at det er det letteste av alle grunnstoffene.

Hydrogen har noen grunnleggende egenskaper som gjør det til den perfekte allierte for å møte verdens energiutfordring:

  • det er en energibærer som ikke produserer forurensende utslipp i sluttbruken (forbrenningen frigjør ikke CO2, men heller vann i form av damp).
  • det er lettere å lagre og transportere enn elektrisitets- og eksisterende naturgassrørledninger kan brukes til dette formålet.

Hydrogen kan erstatte dagens fossile energi til løsninger for oppvarming, innsatsfaktor i industriprosesser, veitransport og maritim sektor.

Sammenlignet med naturgass har imidlertid hydrogen mange forskjellige egenskaper, spesielt i hvordan det reagerer med ulike materialer. Det kreves derfor nøyaktige studier og tester for å forstå konsekvensene fullt ut, og pålitelige og sikre løsninger for energiutnyttelse må finnes.

Grått, blått og grønt hydrogen

Hovedbegrensningen for hydrogen er kostnadene ved produksjonen. Faktisk finnes dette grunnstoffet i store mengder i universet, men på planeten vår finner vi det bare bundet til andre grunnstoffer, for eksempel oksygen eller karbon.

Faktisk kalles det en energibærer, og ikke en energikilde, fordi vi må bruke energi til å skille og utvinne den.

Hydrogen har forskjellige navn avhengig av hvordan det produseres og den resulterende miljøpåvirkningen av prosessene som brukes for å oppnå det:

  • hvis det kommer fra fossilt brensel med høy miljøbelastning, kalles det grå hydrogen.
  • hvis det kommer fra fossilt brensel med lav miljøpåvirkning (for eksempel ved å bruke dampreformeringsteknikker med CO2-fangst og -lagring eller elektrolyse), kalles det blått hydrogen.
  • hvis det kommer fra fornybare kilder med lav miljøpåvirkning (som i tilfellet med elektrolyse kombinert med fornybar energi og biogass, biomasse og annet organisk avfall), kalles det grønt hydrogen.

CO2-utslipp basert på hydrogenproduksjonsteknologien som brukes

Noen studier fokuserer nå på nye måter å oppnå det ved å utnytte aktiviteten til røde bakterier, cyanobakterier og mikroalger, samt gassifisering av kommunalt fast avfall og ikke-resirkulerbar plast, gjennom nedbryting av organisk materiale med termisk behandling ved høye temperaturer i en nesten oksygenfri atmosfære.

TeknologiInnvirkning (kgCO₂ / kgH₂)
Kullgassifisering20
Naturgassreformering≃ 5
Elektrolyse: elektrisitet fra fornybar energi0
Elektrolyse: elektrisitet fra kull≃ 40
Elektrolyse: elektrisitet fra naturgass17
Elektrolyse: elektrisitet fra global blanding25

Tolcon sitt bidrag til hydrogenkjeden

Hydrogen er et grunnstoff som foreløpig kun kan tilsettes i eksisterende rørledningsnett og blandes med naturgass opp til visse prosenter. Vi vil sammen med våre leverandører bidra til å skape systemer og enheter som øker denne blandingsprosenten, en teknologisk utfordring som vil åpne for utrolige muligheter for utvikling av mer bærekraftig energi.

Tolcon representerer blant annet utstyrs- og løsningsprodusenten Pietro Fiorentini, som begynte sin hydrogenreise i desember 2018 ved å delta på Hy4Heat-prosjektkonferansen i London. Storbritannia har uttalt sitt mål om å bli uavhengig av fossilt brensel innen 2050 og oppnå null netto klimagassutslipp. Hy4Heat-prosjektet tar sikte på å verifisere sikkerheten og den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av å erstatte metangass med 100 % hydrogen i hjemme-/industrinettverk.

Planen er delt inn i ti Arbeidspakker, som tildeles bedrifter gjennom offentlige anbud. Pietro Fiorentini har deltatt i anbudene og blitt tildelt to arbeidspakker: en for å utvikle en husholdningsmåler og en knyttet til utviklingen av hjelpesystemer oppstrøms for måleren (trykkstabilisatorer, stengeventiler og overløpsventiler). De to prosjektene har gjort det mulig for selskapet å tilegne seg ekspertise og bekrefte sin tilstedeværelse i det fremvoksende hydrogenmarkedet.

Bruksområder

Hydrogen kan brukes til mye, som å produsere strøm i kraftverk, drive tog, skip og biler og redusere utslipp i industriprosesser. For Norge vil det være mest relevant å bruke hydrogen innen transportsektoren, særlig i maritim sektor, landbasert tungtransport og i prosessindustrien som i raffinerier, kunstgjødselproduksjon og metallindustrien.

I tillegg kan hydrogen redusere utslippene i norsk olje- og gassektor, for eksempel ved kraftproduksjon fra hydrogen offshore.

Vi bistår deg i valget av energiløsning.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl

Fysisk tilstand i naturen:
Gassfase

Farge:
Fargeløs

Kokepunkt:
252,87°C ved 1 atm trykk

Tetthet i gassfase:
0,08988 g/l

Tetthet i væskefase:
70,8 g/l

Nedre brennverdi gassfase:
119,9 MJ/kg

Energiinnhold:
33 kWh/kg eller 3kWh/Nm3

Selvantennelsestemperatur:
560 °C