Gassteknisk utstyr

Trykkregulatorer

En trykkregulator er en av de viktigste elementene i et gassanlegg. Den har som oppgave å redusere fra et trykk til et annet, og gi en konstant gasstilførsel. Regulatoren kontrollerer ikke bare trykk og kapasitet, men sørger også for flere sikkerhetsfunksjoner mellom høytrykksiden (forsyningstanker/ forsyningsnett) og lavtrykksiden (forbrukssiden).

Kontroller alltid at regulatoren er tilpasset forbruksutstyret. En bør også montere tippunioner før og etter regulatoren, samt en stengeventil foran for enklere service og vedlikehold.

Plassering av regulatoren(e), hvilke trykk man skal velge og antall reguleringstrinn varierer fra anlegg til anlegg. Avstanden til forbruksstedene og kapasiteten som behøves er de viktigste faktorene for valg av løsning. Vi har lang erfaring med design og planlegging av gassanlegg.

Sikkerhetsfunksjonene SBV og SAV

I distribusjonsnettet etter en regulator kan det forekomme en trykkoppbygging som kan skade forbruksutstyret. En regulator kan derfor utstyres med en sikkerhet-blåseventil (SBV) og en sikkerhet-stengingsventil (SAV). Hvis trykket nedstrøms for regulatoren øker med ca. 30 % vil SBVen slippe ut litt gass slik at trykket normaliseres. Hvis trykket skulle øke med ca. 50 % slår SAVen inn og kutter gasstilførselen. Hvis dette skjer må ventilen resettes manuelt. Mellom siste regulering og forbruker må det tas hensyn til volumet i røret i forhold til forbruket, for å unngå at brenneren tømmer røret under oppstart, før regulatoren rekker å åpne for gasstilføreselen. For regulert trykk (P2) opp til 300mbar bør buffervolumet være 1/500 av forbrukerens maks kapasitet. For trykk over 300mbar bør buffervolum være 1/1000 av brennerens forbruk målt i normalkubikkmeter.

Dobbelmembran og sperrekule

SBV og SAV er ikke tillatt montert inne i en bygning. Når man monterer regulatorer inne skal man bruke regulatorer med dobbelmembran eller sperrekule. Dobbelmembran er to membraner som gjør samme jobben. Skulle den ene ryke vil man fortsatt ha et kontrollert trykk med den gjenværende, samtidig som den hindrer gasslekkasje gjennom regulatorens åndehull.

Førstetrinnsregulator

Denne regulatoren monteres rett på tanken, eventuelt etter en fordamper. Trykket reduseres fra tanktrykk til distribusjonstrykk/ forbrukstrykk. I større forsyningsnett forsøker vi alltid å beregne så lavt trykk som mulig for å ivareta sikkerheten, samtidig som trykktapet ikke skal være større enn at neste trinn har nok trykk til å regulere. I de fleste tilfeller vil trykk under 1bar være tilstrekkelig. I enklere anlegg for en bolig brukes det som regel kun en regulator på tanken som tar trykket ned til forbrukstrykket på 30mbar. Denne regulerer ofte trykket i to trinn i en og samme regulator.

Mellomtrykksregulator/andretrinnsregulator

Ved større installasjoner brukes ofte førstetrinnsregulatorer med et høyere utgangstrykk, for eksempel 100mbar, 500mbar eller 1bar. På denne måten er det enklere å opprettholde kapasiteten frem til forbrukssted/ utstyr. Ved installasjoner i leilighetsbygg hvor gassen skal fordeles på fasaden, bør man aldri gå med høyere trykk enn 100mbar. I tilfeller hvor trykket er høyere, bør det settes en andretrinnsregulator i et inntaksskap ved bakkenivå.

Lavtrykksregulator

Denne regulatoren sørger for siste trykkreduksjon før forbruksutstyret, og plasseres som regel i en abonnementsentral eller inne ved forbruksutstyret. Fordi plasseringen av abonnementsentraler ofte fører til problemer med de påkrevde avstandene til åpninger i vegg (dører, vinduer osv.), er de fleste av våre abonnementsentraler kun utstyrt med produkter som i utgangspunktet kan benyttes innendørs (ingen utslipp av gass/SBV).

På denne måten kan plasseringen risikovurderes på et helt annet grunnlag, og skapene plasseres mer fordelsmessig. Regulatoren vil være utstyrt med dobbelt membran, og med kun 100mbar som inngangstrykk og sikkerhetssystemene ivaretatt i tidligere reguleringstrinn, er systemet funksjonelt og stabilt.

Spørsmål?

Kontakt vår selger:

Atle Hjelmerud