Våre energiløsninger

Forside / Energiløsninger / Naturgass/LNG

Naturgass og LNG

Fra norsk sokkel henter vi opp «råvaren» rikgass som består av tørrgass og våtgass. Tørrgassen inneholder metan (CH4) som er salgsvaren naturgass, mens våtgassen består av etan C2H6, propan C3H8, butan C4H10 og andre kondensater. Disse separeres og omsettes som det vi kjenner som LPG (Liquified Petroleum Gas) i ulike blandingsforhold.

I Norge har vi noen få rørnett som distribuerer naturgass til industri og private forbrukere. Disse nettene er som regel tilknyttet der hvor rikgassen tas inn fra sokkelen, eller i tilknytning til fabrikkene hvor naturgassen gjøres flytende. I Norge finnes det fabrikker for produksjon av LNG i ulike størrelser, og bruken har de siste årene tatt seg opp både til industrielle formål, men også innen transport og i maritim sektor.

Metan/naturgass har et kokepunkt på ca. -163oC, og ved å kjøle ned gassen til lavere enn kokepunktet så går den over til væskeform og vi får LNG. Volumet blir da redusert med 1/600, og blir mye enklere å transportere. LNG er en det en kaller kryogen gass og krever spesielle løsninger for transport, lagring og distribusjon.

Naturgass og LNG kan også blandes med fornybar biogass for å danne en bærekraftig måte å produsere energi på, og en får da handelsvarene biogass og LBG (liquified biogas).

Din partner hele veien

Tolcon har lang erfaring med utstyr og systemløsninger til distribusjon av naturgass til de ulike naturgassnettene som finnes i Norge med måle- og reguleringsstasjoner, rørløsninger og kundeskap fra små boligskap til større, komplekse industrielle skap.

Vi har de siste 15 årene levert flere nøkkelferdige LNG-løsninger for lagring- og regassifisering til forbrukere i industrien, samt bunkringsløsninger for vei- og sjøtransport i både Norge, Sverige og Finland.

Vi bistår deg i valget av energiløsning.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl

Fysisk tilstand i naturen:
Gassfase

Farge:
Fargeløs

Kokepunkt:
-162 °C ved 1 atm trykk

Tetthet i gassfase:
0,804 kg/Sm3

Tetthet i væskefase:
450 kg/m3 (ved 1 atm og – 162 °C)

Nedre brennverdi gassfase:
37 MJ/Sm3 – 10,3 kWh/Sm3

Energiinnhold væskefase (LNG):
5,8 kWh/liter (5,8 MWh/m3)

Metaninnhold:
82 – 95% (mol)

Selvantennelsestemperatur:
540 °C