Gassteknisk utstyr

Fordampere

LPG transporteres og lagres i væskefase under trykk. I lagertanken vil det være både gass- og væskefase i likevekt, der gasstrykket er avhengig av omgivelsestemperaturen. Når man begynner å bruke av gassen, forstyrres likevekten og væskefasen begynner å koke. Vi sier at LPG fordamper.

Det er begrenset hvor mye væske som kan fordampe i en tank. Tankens fordampningsevne avhenger av tankens størrelse og utforming, omgivelsestemperatur og fyllingsgrad.


Når forbruket av gass overstiger tankens fordampningsevne må man tilføre energi for å møte forbruket. Dette gjøres i en fordamper. LPG i væskefase ledes fra tanken til fordamperen, hvor energien overføres via en varmeveksler. De vanligste energibærerne er gass, elektrisk strøm og varmtvann.

Direktefyrt fordamper

I en direktefyrt fordamper brukes en åpen flamme under en liten beholder med væskefase. Væsken fordampes av varmen fra flammen og de varme avgassene, som ledes opp rundt beholderen. Det unike med direktefyrte fordampere er at gassen til brenneren hentes fra fordamperens beholder. Fordamperen er med andre ord uavhengig av eksterne energikilder. Ettersom fordamperen har en åpen flamme er det viktig å ta nødvendige forholdsregler når man velger en slik fordamper. Dette gjelder blandt annet utforming av fordamperhus, plassering og hvilke aktiviteter man tillater rundt fordamperen. Fordamperen bruker ca 12,5 gram (160W) pr. kg fordampet gass.

Elektrisk tørrfordamper

Denne fordampertypen har innebygde elektriske varmeelementer og fordampningsenergien overføres via en varmeveksler. I våre minste fordampere, Zimmer, ledes gassen gjennom fordamperen i et rør. Fordamperen er modulerende, det vil si at strømforbruket varierer med gassforbruket. Strømforbruket for Zimmer er 0,1kW pr. kg fordampet gass. På større fordampere som Torrexx, ledes væskefasen inn i en liten beholder der varmeveksleren er plassert som en søyle i midten. Disse fordamperne slår strømmen til varmeelementene av og på for å holde en jevn driftstemperatur. Strømforbruket er 100-200W pr. kg fordampet gass, avhengig av kapasitet og el-konfigurasjon.

Våtfordampere

En våtfordamper bruker vann som oppvarmingskilde – enten fra prosessvann eller fra en varmekolbe som monteres sammen med fordamperen. Gass i væskefase tas fra tanken, og ledes inn i en beholder. I beholderen er det montert en rørsløyfe som varmt vann sirkulerer i og varmen overføres til væskefasen, som fordamper. Energiforbruket er ca 160W pr. kg fordampet gass.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl