Gasspeis

Forside / Gasspeis

Kvalitetspeis med enestående design

Faber gasspeis er for deg som ønsker en kvalitetspeis med enestående design, og som ønsker komforten med en gasspeis som kan kontrolleres via fjernkontroll eller app. Fjernkontroll/app lar deg justere både varmeeffekt og flammeeffekt.

Enkel peiskos

App-styring

Bredt utvalg

Totalpakke

Peiskos kan ikke bli enklere – og helt uten å bære ved eller rengjøre sot.

Vi har et bredt utvalg av frittstående gasspeiser og peisinnsatser for innbygging i høy kvalitet. I vår nettbutikk finner du fullstendig produktpakker for våre gasspeiser, som inkluderer håndverker/ gasstekniker, montering og alt som skal på plass for en gasspeis klar til bruk i ditt hjem.

Inspirasjon

Funksjon
Button
Bruksområder
Referanser

Teknisk informasjon til arkitekter og utbyggere

Faber gasspeiser benytter Direct Vent. Dette er et lukket system som gjør at ildstedet er helt uavhengig av forbrenningsluft fra rommet.

Forbrenningsluften føres inn i ildstedet, og avgassen ut igjen. Avgassrør kan gå ut gjennom yttervegg eller tak, og man behøver ikke avtrekksvifte. Man kan benytte eksisterende pipe.

Kort om gasstilslutning

 • Gassen ledes frem til gasspeisen i et rør-i-rør, nedstøpt i et betongdekke, bak ytterkledning eller i innvendig vegger.
 • Gasstilførselen kan være fra monterte gassflasker ute i et flaskeskap eller fra en nedgravd gasstank.
 • Gasstanken kan overvåkes ved GSM sender, og det kan gis automatisk melding til leverandør av gass ved behov for kontroll / fylling.
 • Der hvor flere er koblet til en felles nedgravd gasstank, f.eks. sameie eller borrettslag, har hver enkelt bruker en egen gassmåler montert.

Hva er søknadspliktig?

Ildsted, inkludert gasspeis, har vært søknadspliktig tidligere. Dette er endret, og er ikke lenger søknadspliktig:

 • Installering av nytt ildsted, samt endring og reparasjon av eksisterende ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt, jf. byggesaksforskriften § 4-1 bokstav b) nr. 3. Det er altså ikke lenger nødvendig med kvalifisert kontroll av ildsteder etter plan- og bygningslovgivningen. Det foreligger imidlertid meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted, jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2.
 • DSB – meldeplikt på gassanlegg, bruk av og oppevaring farlig stoff.

Til orientering er oppføring av skorstein søknadspliktig. Utover det skal alle nye eller inngrep i eksisterende gassforsyningsanlegg søkes kommunen før igangsettelse (en helt enkel søknad med minimum av informasjon)

Dette kan godt innbefattes i søknad om IG for nye bygg. Når man har IG fra kommune fra gassinstallasjon flyttes byggeprosessen vekk fra plan og bygg. Når anlegget er ferdigstilt og overlevert eier må man ha en akkreditert ferdigkontroll (gjelder ikke frittliggende eneboliger – her holder det med ferdigkontroll, altså ikke akkreditert). Når all dokumentasjon fra installasjon er samlet sammen med rapport fra ferdigkontroll oversendes dette til kommunen for å få en brukstillatelse.

Mange kommuner er ikke vant til å måtte ha ansvarsrett osv. for søknader slik som dette, så det er ofte her flaskehalsen ligger. Se for øvrig temaveiledning side 6 og flytskjema for bygging av gassanlegg side 61.

Tek17

Tek 17 er mest vanlig ved oppføring av nye boliger i dag. Er boligen under 500 m2 skal 40% av energibehover/grunnlast dekkes av fornybar energi. Er kravet om 50 % oppfylt så er det lovlig å sette inn gasspeis. Fornybar energi er:

 • Varmepumpe
 • Bergvarme pumpe
 • Fjernvarme
 • Nærvarme

For leilighetsbygg og byggefelt med flere enn 5 boliger:

 • Lovlig å benytte nærvarmeanlegg som fyres på gass.
 • Krav: ekstern eier og eksternt seksjons nummer.
 • Prinsipp = energianlegget tilsvarer et fjernvarmeanlegg
 • Modell er lik Norsk Gassnett.

I praksis:

I eneboliger, eks.:

 • Bygge pipe for lukket biobrensel ildsted (ved el. Pellets) som installeres i underetasje.
 • Montere gasspeis i første etasje – gasspeis må man ha egen terminal (pipe).
 • Gasstilførsel, enten med flaske(r) i skap på yttervegg eller ved nedgraving av tank.

Ved oppføring av enkelt bolig (kun ett hus):

 • Lokale plan og bygg ved teknisk sjef har anledning til å gi dispensasjon, og gi byggherre lov til å benytte gasspeis som hovedenergibærer.
 • Ved to boliger eller flere, er dette ikke mulig.